Główna O KP-H OIG Statut Władze Izby Siedziba Artykuły GIEŁDA KOOPERACYJNA ORH "Zielona Dolina" Szkolenia PCIEiG Aktualności

KPH w Polsce


Ogólnopolska

 Regiony

 
 

Nasza Drukarnia

 

Podziękowania dla KPH

 
 
 
 
 
 

Rejsy Wycieczkowe

Przyjaciele

 
 
 
 
 
 

 

Polecamy

 
 
 
 

Kanały RSS

Odwiedziło nas...


Główna
Witamy!

ślaska rzecz
Redaktor: Administrator   
18.04.2017.
REGULAMIN KONKURSU
„ŚLĄSKA RZECZ 2016”
Ś L Ą S K A R Z E C Z 2 0 1 6 S T R O N A 2
3. Do konkursu zgłaszane są nowe lub zmodyfikowane produkty, grafiki użytkowe
i usługi, które zostały wdrożone w 2016 roku w województwach śląskim i/lub opolskim
przez podmioty mające siedzibę na terenie województw śląskiego lub opolskiego.
4. Zgłoszenia konkursowe oceniane są pod względem:
a) innowacyjności rozwiązań;
b) funkcjonalności i ergonomii;
c) jakości wykonania i użytych materiałów;
d) dostrzeżenia potrzeb użytkowników;
e) procesu projektowego;
f) estetyki.
5. Nagrody przyznawane są podmiotom wdrażającym i projektantom (lub zespołom
projektowym) w każdej kategorii. Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji
z przyznania nagrody w danej kategorii w razie wpłynięcia zbyt niskiej liczby zgłoszeń
z tej kategorii lub w wypadku, gdy zgłoszenia nie będą spełniały regulaminowych kryteriów.
§ 5
LAUREACI KONKURSU
1. Laureaci Konkursu „Śląska Rzecz 2016” otrzymują statuetkę i dyplom „Śląska Rzecz 2016”.
2. Organizator zastrzega możliwość wręczenia nagród specjalnych ufundowanych
przez partnerów lub patronów konkursu.
3. Laureaci Konkursu mają prawo do:
a) posługiwania się znakiem i hasłem „Śląska Rzecz 2016”,
b) wykorzystywania informacji o zdobyciu nagrody w celach promocyjnych.
4. Nagrodzone produkty, grafiki użytkowe i usługi oraz Laureaci Konkursu i Nominowani
do wystawy zyskują możliwość promowania w:
a) publikacjach w mediach ogólnopolskich i lokalnych,
b) dwujęzycznym polsko-angielskim katalogu konkursowym „Śląska Rzecz 2016”,
c) publikacjach i stronie internetowej Zamku Cieszyn www.zamekcieszyn.pl oraz stronie
internetowej konkursu www.slaskarzecz.pl;
d) publikacjach i stronach internetowych patronów medialnych konkursu.
5. Organizator nie gwarantuje publikacji informacji o nagrodzonych produktach, grafikach
użytkowych i usługach oraz Laureatach Konkursu w wydawnictwach i stronach
internetowych patronów honorowych konkursu.
6. Laureaci Konkursu oraz Nominowani do wystawy otrzymują prawo do zaprezentowania
nagrodzonych produktów, grafik użytkowych i usług podczas wystawy pokonkursowej
„Śląska Rzecz 2016” w Zamku Cieszyn w okresie od 21 czerwca do 30 lipca 2017 roku,
w Dobrotece w Dobrodzieniu w okresie od 16 sierpnia do 15 października 2017 roku
i w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach (podczas VII Europejskiego
Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw) w okresie od 18 do 20 października 2017 roku
oraz ekspozycji w innych miejscach wystawowych na terenie kraju i za granicą.
7. Laureaci Konkursu oraz Nominowani do wystawy zobowiązują się udostępnić
Organizatorowi prace (oryginały lub ich modele) do prezentacji podczas wystawy
pokonkursowej. Ponadto Laureaci Konkursu zobowiązują się przekazać oryginały
lub modele prac na rzecz stałej kolekcji „Dizajn po śląsku. Laureaci konkursu „Śląska Rzecz”
(forma przekazania pozostaje do uzgodnienia z Organizatorem).
§ 6
WYMAGANE DOKUMENTY
1. Formularz zgłoszeniowy wraz ze zgodą na przetwarzanie danych oraz oświadczenie
o posiadaniu praw autorskich wynikających z Ustawy o Prawie Własności Przemysłowej
– załącznik nr 1.
2. Dokumentacja konkursowa przygotowana zgodnie § 7 Regulaminu Konkursu
„Śląska Rzecz 2016”.
Ś L Ą S K A R Z E C Z 2 0 1 6 S T R O N A 3
3. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny
odpis z KRS lub inny dokument potwierdzający lokalizację siedziby Uczestnika Konkursu.
4. Potwierdzenie przelewu lub inny dowód dokonania Opłaty konkursowej.
§ 7
INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ
Oprócz wypełnionego formularza zgłoszeniowego do wniosku konkursowego należy
dołączyć nw. elementy, które stanowią wymagane minimum informacji na temat
zgłaszanego produktu, grafiki użytkowej lub usługi:
1. Dokładna dokumentacja zdjęciowa zgłaszanego produktu, grafiki użytkowej lub usługi
zamieszczona na nośniku (płyta CD/DVD) – maksymalnie 10 ilustracji zapisanych jako
pliki EPS, PDF (grafika wektorowa) albo TIFF w rozdzielczości 300 dpi przy szerokości
około 20 cm (grafika bitmapowa). Prosimy o nieinterpolowanie zdjęć do pożądanej
rozdzielczości, jeśli nie spełniają one powyższego warunku. Nadesłane zdjęcia będą
wykorzystywane w materiałach promocyjnych Konkursu (wymienionych w § 5, pkt. 4),
na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę. Każdorazowe wykorzystanie zdjęć będzie
nieodpłatne.
2. Opis zgłaszanego produktu, grafiki użytkowej lub usługi – maksymalnie 2 strony A4
uwzględniający jego / jej innowacyjny charakter oraz inne przydatne informacje
tj. dane techniczne, funkcję, docelowe grupy odbiorców, kanały dystrybucji.
Jeśli zgłoszenie posiada: certyfikaty, atesty, patenty, rekomendacje (z jednostek
gospodarczych, urzędów centralnych, urzędów regionalnych), prosimy o dołączenie
kopii dokumentów: wyróżnień, odznaczeń, dyplomów.
3. W przypadku zgłoszenia z kategorii produkt lub grafika użytkowa wymagane
jest dostarczenie na koszt własny Uczestnika Konkursu do siedziby Organizatora
1 egzemplarza zgłaszanego produktu/grafiki użytkowej celem umożliwienia członkom
Jury pełnego zapoznania się ze zgłoszeniem. Jeśli produkt należy do grupy produktów
wielkogabarytowych, jego dostarczenie będzie indywidualnie uzgadniane pomiędzy
Uczestnikiem konkursu i Organizatorem. Prosimy o zaznaczenie takiej informacji
w opisie produktu.
4. W przypadku zgłoszenia z kategorii usługa wymagane jest wskazanie formuły
umożliwiającej zapoznanie się z jej funkcjonowaniem lub, jeżeli istnieje, dostarczenie
na koszt własny Uczestnika Konkursu do siedziby Organizatora jej materialnego
ekwiwalentu, a także szczegółowego opisu procesu projektowego (opis grupy docelowej,
przeprowadzonych badań, opis kolejnych kroków procesu projektowego oraz wyniku
końcowego) w formie prezentacji w formacie pdf.
5. Wymaganą dokumentację konkursową należy dostarczyć do dnia 5 maja 2017 roku
na adres: Konkurs „Śląska Rzecz”, Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3 abc, 43-400 Cieszyn.
Prosimy nie przesyłać prac pocztą elektroniczną.
§ 8
TERMINARZ KONKURSU
1. Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa z dniem 5 maja 2017 roku.
Decyduje data doręczenia wymaganych dokumentów, o których mowa w § 6,
do siedziby Organizatora w Cieszynie 43-400, ul. Zamkowa 3 abc.
2. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas ceremonii wręczania nagród,
która odbędzie się 21 czerwca 2017 roku w siedzibie Organizatora.
Ś L Ą S K A R Z E C Z 2 0 1 6 S T R O N A 4
§ 9
JURY KONKURSU
Jury konkursu składa się z 7 osób. W skład Jury wchodzą:
a) Czesława Frejlich – Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie;
b) Wojciech Małolepszy – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Członek Zarządu
Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych;
c) Ewa Gołębiowska – Dyrektor Zamku Cieszyn;
d) Mariusz Neonov Mitek – projektant, Leniva Studio, przedstawiciel Stowarzyszenia
Twórców Grafiki Użytkowej;
e) Rafał Kołodziej – specjalista projektowania usług, Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej;
f) Pavel Choma – projektant, Akademia Sztuk Pięknych i Designu w Bratysławie;
g) Lucyna Sikora – Dyrektorka Zespołu ds. Doradztwa i Informacji Funduszu Górnośląskiego
S.A. Oddział w Katowicach
§ 10
ZASADY FINANSOWANIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Opłata konkursowa za jedno zgłoszenie wynosi 300,00 zł brutto.
2. Opłatę konkursową należy dokonać nie później niż do 5 maja 2017 roku na konto Zamku
Cieszyn: ING Bank Śląski o/Wodzisław 53 1050 1403 1000 0022 8888 9161
w tytule przelewu wpisując „Śląska Rzecz 2016”.
3. Opłata konkursowa nie podlega zwrotowi w przypadku wycofania się Uczestnika
z Konkursu.
4. Opłata konkursowa obejmuje koszty i korzyści wynikające z uczestnictwa zawarte
w Regulaminie Konkursu:
a) przygotowanie statuetek oraz dyplomów dla Laureatów Konkursu;
b) prezentację produktów, grafik użytkowych i usług Laureatów Konkursu
oraz Nominowanych na wystawie pokonkursowej „Śląska Rzecz 2016” w Zamku
Cieszyn, w Dobrotece w Dobrodzieniu i w Międzynarodowym Centrum Kongresowym
w Katowicach (podczas VII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw)
oraz ekspozycji w innych miejscach wystawowych na terenie kraju i za granicą;
c) prezentację produktów, grafiki użytkowej i usług Laureatów Konkursu
oraz Nominowanych do wystawy w dwujęzycznym polsko-angielskim katalogu
konkursowym „Śląska Rzecz 2016”;
d) promocję na stronie internetowej Organizatora www.zamekcieszyn.pl oraz stronie
internetowej konkursu www.slaskarzecz.pl;
e) prezentację produktów, grafik użytkowych i usług Laureatów Konkursu w ramach
ekspozycji stałej kolekcji „Dizajn po śląsku. Laureaci konkursu „Śląska Rzecz” w Zamku
Cieszyn.
5. Nie dokonanie Opłaty konkursowej w terminie wskazanym w Regulaminie (§ 10, pkt. 2)
spowoduje niedopuszczenie zgłoszenia do wzięcia udziału w Konkursie.
§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie odsyła prac konkursowych, można je odbierać osobiście
lub przez upoważnioną pisemnie osobę w siedzibie Organizatora.
2. Organizator nie odsyła prac konkursowych Nominowanych do wystawy. Odbiór następuje
na koszt Uczestnika Konkursu, po zakończeniu ekspozycji wystawy pokonkursowej, w
terminie uzgodnionym mailowo lub telefonicznie z przedstawicielem Organizatora.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powierzone mu produkty, utratę,
uszkodzenie lub zmianę ich właściwości w przypadku ich niewłaściwego zabezpieczenia
przez Uczestnika Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Terminarza Konkursu, o czym poinformuje
na stronie internetowej www.zamekcieszyn.pl.
Ś L Ą S K A R Z E C Z 2 0 1 6 S T R O N A 5
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w składzie Jury Konkursu,
o czym poinformuje na stronie internetowej www.zamekcieszyn.pl.
6. Przystąpienie do konkursu jest równoważne z akceptacją postanowień
niniejszego Regulaminu.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy wraz ze zgodą na przetwarzanie danych
oraz oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich wynikających z Ustawy o Prawie
Własności Przemysłowej.
Czytaj całość
 
Wielkanoc 2017
Redaktor: Administrator   
13.04.2017.
Zdjęcie użytkownika Kosynier.
 
Gazela Biznesu
Redaktor: Administrator   
02.02.2017.

{mosimZdjęcie użytkownika K&K Hydrobud.age}https://www.facebook.com/452928688111791/photos/a.545875378817121.1073741825.452928688111791/1312179935519991/?type=3&theater

 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 7 z 190